Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.7 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 3.7 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp...

Bài 3.7 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \({{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {{{F_1} + {F_2}} \over {{d_1} + {d_2}}}\)    (2). CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Tìm khoảng cách giữa hai lực đó.

Hợp hai lực song song F1 và F2 cùng chiều có giá trị bằng :

Quảng cáo

\(F = {F_1} + {F_2}\)   (1)

Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực F1 và F2 theo côngthức tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực. Ta có :

\({{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {{{F_1} + {F_2}} \over {{d_1} + {d_2}}}\)    (2)

Theo đầu bài, \({F_1} + {F_2} = 20 + 30 = 50N;{d_2} = 0,8m.\)

Sử dụng công thức (2), ta có : \(d={d_1} + {d_2} = ({F_1} + {F_2}){{{d_2}} \over {{F_1}}}.\)

Thay số vào, ta được : \(d = 2m.\)

Quảng cáo