Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.8 trang 35 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Kết quả...

Bài 3.8 trang 35 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Kết quả cho : F = (0,2.13) : 0,08 = 32,5N...

Bài 3.8 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Cách giải tương tự các bài tập 3.6 và 3.7. Chú ý các công thức liên quan là :. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Giải bài tập 3.6 và 3.7 với giả thiết hai lực ngược chiều.

:

Cách giải tương tự các bài tập 3.6 và 3.7. Chú ý các công thức liên quan là :

Quảng cáo

\(\eqalign{  & F = \left| {{F_2} – {F_1}} \right|(1)  \cr  & d = \left| {{d_2} – {d_1}} \right|(2)  \cr  & {{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {F \over d}(3) \cr} \)

Theo đề bài tập 3.6, biết d = 0,2m; F1 = 13N; d2 = 0,008m.

Kết quả cho : F = (0,2.13) : 0,08 = 32,5N

\(\eqalign{  & {F_2} = F + {F_1} = 32,5 + 13 = 45,5N  \cr  & {d_1} = d + {d_2} = 0,2 + 0,08 = 0,28m \cr} \)

Theo đề bài 3.7, biết \(F_1=20N; F_2=30N;d_2=0,8m\)

Kết quả: F = 10N; d = 0,4m; d1 = 1,2m.

Quảng cáo