Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.12 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.12 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Công suất được xác định bằng...

Bài 4.12 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. D. tích của công và thời gian thực hiện công.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Câu nào sau đây là đúng ?

Công suất được xác định bằng

A. giá trị công có khả năng thực hiện.

Quảng cáo

B. công thực hiện trong đơn vị thời gian.

C. công thực hiện trên đơn vị độ dài.

D. tích của công và thời gian thực hiện công.

Chọn đáp án B.

Quảng cáo