Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.16 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.16 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s. Trong khi đó, một thang máy đưa một...

Bài 4.16 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Công của người : \(300.2=600\,J\), của máy: \(3000.10=30000J.\). CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s. Trong khi đó, một thang máy đưa một khối lượng nặng 3000N lên độ cao 10m trong 4s. Hãy so sánh công, công suất của người và máy đã thực hiện.

Quảng cáo

Công của người : \(300.2=600\,J\), của máy: \(3000.10=30000J.\)

Công suất của người: \(600:6=100W\), của máy : \(30000:4=7500W\).

Quảng cáo