Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.45 trang 54 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  

Bài 4.45 trang 54 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  ...

Bài 4.45 trang 54 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một con lắc đơn chiều dài l được giữ một đầu cố định tại O. Nâng con lắc lên tới điểm A ở độ cao h so với vị trí cân bằng rồi thả tự do. Sau khi qua vị trí cân bằng, dây vướng vào một đinh ở độ cao h’ > h (Hình 4.12). Hỏi con lắc sẽ tiếp tục chuyển động và dừng ở độ cao bằng bao nhiêu ? Bỏ qua mọi lực cản.

Quảng cáo

 

Giả thiết bỏ qua các lực cản. Theo định luật bảo toàn cơ năng, thế năng cực đại của con lắc được giữ không đổi. Do đó, sau khi vướng dây, con lắc vẫn lên tới độ cao bằng độ cao ban đầu mà không phụ thuộc vào sự thay đổi của chiều dài của dây.

Quảng cáo