Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.43 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.43 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc khi chạm đất....

Bài 4.43 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất, vật này trở lên tới độ cao \(h’ = {3 \over 2}h\). Bỏ qua mất mát khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu có giá trị nào dưới đây?

\(\eqalign{  & A.\sqrt {{{gh} \over 2}}   \cr  & B.\sqrt {{{3gh} \over 2}}   \cr  & C.\sqrt {{{gh} \over 3}}   \cr  & D.\sqrt {gh} . \cr} \)

Đáp án D đúng.

Quảng cáo

Gọi v0 là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc khi chạm đất.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng :

\(\eqalign{  & mgh + {{mv_0^2} \over 2} = {{m{v^2}} \over 2}  \cr  &  \cr} \)

Hay \(2gh = {v^2} – v_0^2\)    (1)

Do không mất mát năng lượng khi vật chạm đất nên vật  nảy lên cùng vận tốc v và đạt tới độ cao \(h’ = {3 \over 2}h\). Ta có :

\({v^2} = 2gh’ = 3gh\) (2)

Thế (2) vào (1) sẽ được : \({v_0} = \sqrt {gh} \).

Quảng cáo