Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.61 trang 57 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Bán kính...

Bài 4.61 trang 57 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Bán kính của Trái Đất là RĐ, của Mặt Trăng là RT. Nếu khối lượng riêng của cả hai là như nhau thì...

Bài 4.61 trang 57 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Chọn đáp án A.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Bán kính của Trái Đất là RĐ, của Mặt Trăng là RT. Nếu khối lượng riêng của cả hai là như nhau thì tỉ số của gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất và bề mặt Mặt Trăng là :

\(\eqalign{  & A.{{{R_D}} \over {{R_T}}}.  \cr  & B.{\left( {{{{R_D}} \over {{R_T}}}} \right)^2}  \cr  & C.{\left( {{{{R_D}} \over {{R_T}}}} \right)^3}  \cr  & D.\sqrt {{{{R_D}} \over {{R_T}}}}  \cr} \)

Chọn đáp án A.

Quảng cáo