Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.17 trang 62 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao :...

Bài 5.17 trang 62 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao : Áp dụng công thức ta tính được vận tốc v1 tại tiết diện S1:...

Bài 5.17 trang 62 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Áp dụng công thức ta tính được vận tốc v1 tại tiết diện S1:. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Muốn xác định lưu lượng nước đi qua tiết diện ngang của ống dòng , người ta dùng ống Ven-tu-ri để đo hiệu áp suất tĩnh \(\Delta p = {p_2} – {p_1}\) giữa hai tiết diện ngang \({S_1} = 0,2{m^2};{S_2} = 0,1{m^2};\)\(\,\Delta p = 1500N/{m^2};\) hãy tính lưu lượng thể tích của nước trong ống nước.

Quảng cáo

Áp dụng công thức ta tính được vận tốc vtại tiết diện S1:

\(v = \sqrt {\dfrac{{2S_2^2\Delta p}}{{\rho (S_1^2 – S_2^2)}}}  \)\(\,= \sqrt {\dfrac{{2.0,{1^2}.1500}}{{1,{{0.10}^3}(0,{2^2} – 0,{1^2})}}}  = 0,1m/s\)

Lưu lượng nước trong ống dòng bằng :

\(A = {v_1}.{S_1} = 1.0,2 = 0,2{m^3}/s\)

Quảng cáo