Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.18 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 6.18 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào :...

Bài 6.18 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . A.thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ.. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Chọn câu đầy đủ :

Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào :

A.thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ.

Quảng cáo

B.thể tích của bình , loại chất khí và nhiệt độ .

C.loại chất khí , khối lượng khí và nhiệt độ.

D.thể tích  của bình , số mol khí và nhiệt độ .

Chọn đáp án D.

Từ phương trình \(pV = {m \over \mu }RT \Rightarrow p = {m \over \mu }{{RT} \over V},\) trong đó tỉ số \({m \over \mu }\) gọi là số mol; \(\mu \) đặc trưng cho loại chất khí .

Quảng cáo