Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.24 * trang 70 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một...

Bài 6.24 * trang 70 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một lượng khí đã thực hiện liên tiếp bốn quá trình được biểu diễn trên đồ thị p-T (Hình 6.6)...

Bài 6.24 * trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. B. Quá trình 2-3 là đẳng áp , thể tích tăng tỉ  lệ thuận với T.. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Một lượng khí đã thực hiện liên tiếp bốn quá trình được biểu diễn trên đồ thị p-T (Hình 6.6) .Quá trình nào sau đây là đẳng tích ?

A.Quá trình 1-2.

B.Quá trình 2-3.

C.Quá trình 3-4.

D.Quá trình 4-1.

 

Quảng cáo

A. Quá trình 1-2 là đẳng tích , thể tích không đổi .

B. Quá trình 2-3 là đẳng áp , thể tích tăng tỉ  lệ thuận với T.

C. Trong quá trình 3-4 thể tích cũng tăng vì nếu ta kẻ đường đẳng tích O-3 thì điểm 4 nằm bên dưới đường O-3 (Hình 6.5G).

 

Trên đồ thị p-T đường đẳng tích nằm phía dưới ứng với thể tích lớn hơn (xem thêm bài tập 6.14).

D. Quá trình 4-1 là đẳng áp , thể tích giảm tỉ lệ với T.

Vậy A đúng.

Quảng cáo