Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.17* trang 69 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Số...

Bài 6.17* trang 69 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Số mol không khí người đó hít vào là:...

Bài 6.17* trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Áp dụng công thức: \(pV=nRT\). CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Một vận động viên leo núi cần hít vào 2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn trong mỗi nhịp thở .Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 79,8kPa và nhiệt độ -130C thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào trong mỗi nhịp thở bằng bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3và giả sử khối lượng không khí hít vào trong mỗi nhịp thở luôn luôn như nhau.

Quảng cáo

2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là:\({{0,002} \over {1,29}} \approx 1,{55.10^{ – 3}}{m^3}=1,55l.\)

Số mol không khí người đó hít vào là:

\(n = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{1,55}}{{22,4}} = 0,0692\left( {mol} \right)\)

Áp dụng công thức: \(pV=nRT\)

\[ \Rightarrow V = \frac{{nRT}}{p} = \frac{{0,0692.\frac{{22,4}}{{273}}.260}}{{79800}} = 1,85l\]

Quảng cáo