Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.16 trang 69 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :...

Bài 6.16 trang 69 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao : Có một lượng khí đựng trong bình . Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích...

Bài 6.16 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . D. Áp suất giảm đi sáu lần.. CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Có một lượng khí đựng trong bình . Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần, còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa ?

A. Áp suất không đổi.

B. Áp suất tăng gấp đôi.

Quảng cáo

C. Áp suất tăng gấp bốn lần .

D. Áp suất giảm đi sáu lần.

Chọn đáp án D.

Ta có \(\dfrac{{pV}}{T} = \) là hằng số .

\[\frac{{p’.3V}}{{\frac{T}{2}}} = \frac{{6p’V}}{T} \Rightarrow p = 6p’ \Rightarrow p’ = \frac{p}{6}\]

Quảng cáo