Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.50* trang 80 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.50* trang 80 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Trường hợp nào dưới đây ta cảm thấy ẩm nhất ( nghĩa là có độ ẩm tỉ đối cao nhất )?...

Bài 7.50* trang 80 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Trường hợp nào dưới đây ta cảm thấy ẩm nhất ( nghĩa là có độ ẩm tỉ đối cao nhất )?

A. Trong 1 m3 không khí chứa 10 g hơi nước ở 250C.

Quảng cáo

B. Trong 1 m3 không khí chứa 4 g hơi nước ở 50C.

C. Trong 1 m3 không khí chứa 28 g hơi nước ở 300C.

D. Trong 1 m3 không khí chứa 7 g hơi nước ở 100C.

Trường hợp C, độ ẩm tỉ đối là 92,4%.

Quảng cáo