Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 136 Sinh 10 Nâng cao: Hãy kể tên các...

Câu 1 trang 136 Sinh 10 Nâng cao: Hãy kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật...

Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Hãy kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật.

Quảng cáo

Các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật là :

– Ngoài nước, cacbon là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sinh trưởng của vi sinh vật, là bộ khung cấu trúc của chất sống, cần cho tất cả các hợp chất hữu cơ tạo nên tế bào.

– Nitơ, lưu huỳnh và phôtpho cần cho tổng hợp ADN, ARN, phôtpho còn cần cho tổng hợp ATP. Nitơ chiếm khoảng 14% khối lượng, còn lưu huỳnh, phôtpho chiếm khoảng 4%.

– Ôxi cũng cần cho sinh trưởng của vi sinh vật, dựa vào nhu cầu ôxi, vi sinh vật được chia thành nhiều nhóm khác nhau.

Quảng cáo