Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Quá trình...

Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào...

Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào ?

Ở nấm men, chỉ một số sinh sản bằng cách phân đôi còn đa số sinh sản theo kiểu nảy chổi (nấm men rượu). Trên bề mặt tế bào mẹ xuất hiện một chồi, chồi lớn dần, nhận được đầy đủ các thành phần của tế bào rồi tách ra tiếp tục sinh trưởng cho đến khi đạt được kích thước của tế bào mẹ.

Quảng cáo