Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 133 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy mô tả...

Câu 3 trang 133 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy mô tả sự tạo thành bào tử hữu tính ở nấm men...

Chia sẻ
Câu 3 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Hãy mô tả sự tạo thành bào tử hữu tính ở nấm men.

Nấm men có thể sinh sản hữu tính. Khi tế bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành 4 hoặc trên 4 bào tử đơn bội có thành dày bên trong tế bào mẹ.

Ở đa số nấm men, thành tế bào mẹ trở thành một túi (nang) chứa các bào tử. Khi túi vỡ, các bào tử được giải phóng ; các bào tử đơn bội khác nhau về giới tính sẽ kết hợp với nhau tạo thành một tế bào lưỡng bội nảy chồi mạnh mẽ.