Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: con la...

Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: con la (là con của lừa lai với ngự thường bất thụ (không có khả năng sinh con)...

Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Cho biết : con la (là con của lừa lai với ngựa) thường bất thụ (không có khả năng sinh con), hãy chọn đáp án đúng sau đây :

Quảng cáo

a) Lừa và ngựa thuộc cùng một loài.

b) Lừa và ngựa thuộc hai loài khác nhau.

Đáp án : b. Lừa và ngựa thuộc 2 loài khác nhau vì con la (là con của chúng) bất thụ.

Quảng cáo