Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 14 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao, Tập con...

Bài 14 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao, Tập con S của tập số thực gọi là đối xứng nếu mọi x thuộc S, ta đều có – x thuộc S. Em có nhận...

Tập con S của tập số thực gọi là đối xứng nếu mọi x thuộc S, ta đều có – x thuộc S. Em có nhận xét gì về tập xác định của một hàm số chẵn (lẻ).. Bài 14 trang 47 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 1: Đại cương về hàm số

Tập con S của tập số thực \(\mathbb R\) gọi là đối xứng nếu mọi x thuộc S, ta đều có – x thuộc S. Em có nhận xét gì về tập xác định của một hàm số chẵn (lẻ).

Quảng cáo

Từ nhận xét đó, em có kết luận gì về tính chẵn – lẻ của hàm số \(y = \sqrt x \) ? Tại sao?

Tập xác định của một hàm số chẵn (lẻ) là tập đối xứng.

Hàm số \(y = \sqrt x \) không là hàm số chẵn, cũng không là hàm số lẻ vì tập xác định của nó là \(D = [0; +∞)\) không phải là tập đối xứng (do 1 ∈ D nhưng -1 ∉ D).

Quảng cáo