Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 17 trang 200 Đại số 10 Nâng cao: Tính giá trị...

Bài 17 trang 200 Đại số 10 Nâng cao: Tính giá trị lượng giác của các góc sau:...

Tính giá trị lượng giác của các góc sau:. Bài 17 trang 200 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

Tính giá trị lượng giác của các góc sau:

a) \( – {\pi  \over 3} + (2k + 1)\pi \)

b) kπ 

c) \({\pi  \over 2} + k\pi \)

d) \({\pi  \over 4} + k\pi \,(k \in Z)\)

Đáp án

a) Ta có: \( – {\pi  \over 3} + (2k + 1)\pi  = {{2\pi } \over 3} + k2\pi \)

Ta có:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& \sin ({{2\pi } \over 3} + k2\pi ) = \sin {{2\pi } \over 3} = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr
& \cos ({{2\pi } \over 3} + k2\pi ) = \cos {{2\pi } \over 3} = – {1 \over 2} \cr
& \tan ({{2\pi } \over 3} + k2\pi ) = \tan {{2\pi } \over 3} = – \sqrt 3 \cr
& \cot ({{2\pi } \over 3} + k2\pi ) = \cot {{2\pi } \over 3} = – {{\sqrt 3 } \over 3} \cr} \) 

b) Ta có

cos kπ = 1 nếu k chẵn

cos kπ = -1 nếu k lẻ 

⇒cos kπ = (-1)k

c) Ta có:

\(\eqalign{
& \cos ({\pi \over 2} + k\pi ) = 0 \cr
& sin({\pi \over 2} + k\pi ) = {( – 1)^k} \cr
& cot({\pi \over 2} + k\pi ) = 0 \cr} \)

\(\tan ({\pi  \over 2} + k\pi )\) không xác định

d) Ta có:

\(\eqalign{
& \cos ({\pi \over 4} + k\pi ) = {( – 1)^k}{{\sqrt 2 } \over 2} \cr
& \sin ({\pi \over 4} + k\pi ) = {( – 1)^k}{{\sqrt 2 } \over 2} \cr
& \tan ({\pi \over 4} + k\pi ) = \cot ({\pi \over 4} + k\pi ) = 1 \cr} \)