Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 22 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm bốn...

Bài 22 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm bốn hàm số bậc nhất của đồ thị là bốn đường thẳng đôi một cắt nhau tại bốn đỉnh của...

Tìm bốn hàm số bậc nhất của đồ thị là bốn đường thẳng đôi một cắt nhau tại bốn đỉnh của một hình vuông nhận gốc O làm tâm đối xứng, biết rằng một đỉnh của hình vuông này là A (3 ; 0).. Bài 22 trang 53 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Hàm số bậc nhất

Tìm bốn hàm số bậc nhất của đồ thị là bốn đường thẳng đôi một cắt nhau tại bốn đỉnh của một hình vuông nhận gốc O làm tâm đối xứng, biết rằng một đỉnh của hình vuông này là A (3 ; 0).

Vì O là tâm đối xứng của hình vuông và có đỉnh \(A(3; 0)\) nên các đỉnh còn lại của hình vuông là: \(B(0; 3); C(-3; 0); D(0; -3)\)

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B có dạng \(y = ax + b\)

Quảng cáo

\(A(3; 0); B(0; 3)\) nằm trên đường thẳng nên:

\(\left\{ \matrix{
0 = 3a + b \hfill \cr
3 = b \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = – 1 \hfill \cr
b = 3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy AB: \(y= -x + 3\)

Tương tự:

BC: \(y = x + 3\)

CD: \(y = -x – 3\)

DA: \(y = x – 3\)