Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 Toán lớp 9 Tập 1:...

Câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 Toán lớp 9 Tập 1: Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1. a) Ví dụ: Các hàm số \(y = 2x – 3;y = \dfrac{1}{2}x;y = 5x + 1;…\) là các hàm số đồng biến.. Bài 2. Hàm số bậc nhất

Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:

a) Hàm số đồng biến.

b) Hàm số nghịch biến. 

Quảng cáo

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\left( {a \ne 0} \right)\)

+ Đồng biến trên \(\mathbb{R}\) khi \(a > 0.\)

+ Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) khi \(a < 0\). 

a) Ví dụ: Các hàm số \(y = 2x – 3;y = \dfrac{1}{2}x;y = 5x + 1;…\) là các hàm số đồng biến.

b) Ví dụ: Các hàm số \(y =  – 3x;y =  – \dfrac{1}{3}x + 2;y =  – x – 5;…\) là các hàm số nghịch biến.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9