Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 Toán 9 Tập 1 :

Câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 Toán 9 Tập 1 :...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 2. Hàm số bậc nhất

Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ; … rồi giải thích tại sao s là hàm số của t ?

Với t = 1, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times t{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times 1{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}42\) (km)

Quảng cáo

Với t = 2, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times t{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times 2{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}92\) (km)

Với t = 3, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times t{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times 3{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}142\) (km)

Với t = 4, ta có \(s{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times t{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}50 \times 4{\rm{ }} – {\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}192\) (km)

…….

s là hàm số của t vì đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t và với mỗi giá trị của t ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của s.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9