Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 29 trang 30 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt...

Bài 29 trang 30 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi mệnh đề sau đúng hay sai ?...

Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi mệnh đề sau đúng hay sai ?. Bài 29 trang 30 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Bài 29. Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi mệnh đề sau đúng hay sai ?

a) Hai vec tơ \(\overrightarrow a (26;9)\) và \(\overrightarrow b (9;26)\) bằng nhau.

b) Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

Quảng cáo

c) Hai vec tơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau.

d) Vec tơ \(\overrightarrow a \) cùng phương với vec tơ \(\overrightarrow i \) nếu \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng 0.

e) Vec tơ \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng 0 thì nó cùng phương với vec tơ \(\overrightarrow j \).

a) Sai                        b) Đúng                    

c) Đúng                     d) Sai                    e) Đúng

Quảng cáo