Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 51 trang 13 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 5. Trục...

Bài 51 trang 13 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ...

Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao. \(\Leftrightarrow \,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{4}{3}\\{y_C} = 2\end{array} \right.\). Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Xét trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\). Cho tam giác \(ABC\) có \(A(-1;1), B(5;-3)\), đỉnh \(C\) nằm trên trục \(Oy\) và trọng tâm \(G\) nằm trên trục \(Ox\). Tìm tọa độ đỉnh \(C\).

Quảng cáo
Đang tải...

\(G({x_G}\,;\,0)\, \in \,Ox,\) \(C(0\,;\,{y_C})\, \in \,Oy\)

\(\Rightarrow \,\,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{ – 1 + 5 + 0}}{3}\\0 = \dfrac{{1 – 3 + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{4}{3}\\{y_C} = 2\end{array} \right.\)

Vậy \(G = \left( {\dfrac{4}{3}\,;\,0} \right)\,\,;\,\,\,C = (0\,;\,2).\)