Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao, Lập bảng...

Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao, Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):...

Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):. Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 3: Hàm số bậc hai

Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):


Đáp án 

a) Ta có:

\({x_0} =  – {b \over {2a}} = {6 \over 6} = 1 \Rightarrow {y_0} = {3.1^2} – 6.1 + 7 = 4\)

a = 3 > 0.

Hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 1

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4.

b) Ta có:

\({x_0} =  – {b \over {2a}} = {5 \over { – 10}} =  – {1 \over 2} \Rightarrow {y_0} = {{17} \over 4}\) 

a = -5 < 0

Vậy hàm số có giá trị lớn nhất khi x = \( – {1 \over 2}\)

Giá trị lớn nhất bằng \({{17} \over 4}\)

Quảng cáo

c) Ta có:

\({x_0} =  – {b \over {2a}} = 3 \Rightarrow {y_0} = 0\)

a = 1 > 0

Vậy hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 3

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0

d) Ta có:

\({x_0} =  – {b \over {2a}} = {1 \over 2} \Rightarrow {y_0} = 0\)

a = -4 < 0.

Hàm số có giá trị lớn nhất khi x = \({1 \over 2}\)

Giá trị lớn nhất bằng 0

Ta có bảng sau:

Baitapsgk.co

m

Quảng cáo