Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 41 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Dựa vào...

Bài 41 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Dựa vào đồ thị của hàm số y = ax2 + bx + c. Hãy xác định dấu của các hệ số a, b và c trong mỗi...

Dựa vào đồ thị của hàm số y = ax2 + bx + c. Hãy xác định dấu của các hệ số a, b và c trong mỗi trường hợp dưới đây:. Bài 41 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao – Ôn tập chương 2

Dựa vào đồ thị của hàm số \(y = ax^2 + bx + c\). Hãy xác định dấu của các hệ số a, b và c trong mỗi trường hợp dưới đây:

 

Đáp án

a) Parabol (P1) có bề lõm quay xuống nên a < 0

(P1) cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương nên c = f(0) > 0

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  – {b \over {2a}} < 0 \Rightarrow b < 0\)  (do a <0)

Quảng cáo

b) Parabol (P2) có bề lõm quay lên nên a > 0

(P1) cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương nên c = f(0) > 0

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  – {b \over {2a}}\) > 0 ⇒ b < 0  (do a >0)

c) Parabol (P3) có bề lõm quay lên nên a > 0

(P3) đi qua gốc O nên c = 0

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  – {b \over {2a}}\) < 0 ⇒ b > 0  (do a >0)

d) Parabol (P3) có bề lõm quay xuống nên a < 0

(P3) cắt trục Oy tại điểm có tung độ âm nên c < 0

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  – {b \over {2a}}\) > 0 ⇒ b > 0  (do a < 0)

Quảng cáo