Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 44 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao, Vẽ đồ...

Bài 44 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao, Vẽ đồ thị của các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó...

Vẽ đồ thị của các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó. Bài 44 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao – Ôn tập chương 2

Vẽ đồ thị của các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó

a) \(y = |{3 \over 2}x – 2|\)

b) 

\(y = \left\{ \matrix{
2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;x < 0 \hfill \cr
{x^2} – x\,\,\,\,\,\,\,;x \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

c) \(y = |{1 \over 2}{x^2} + x – {3 \over 2}|\)

d) \(y = x|x| – 2x – 1\)

Đáp án

a) Ta có:

\(y = \left\{ \matrix{
{3 \over 2}x – 2\,\,\,\,;x \ge {3 \over 4} \hfill \cr
– {3 \over 2} + 2\,\,\,\,;x < {3 \over 4} \hfill \cr} \right.\) 

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên:

b)

Quảng cáo

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên:

c) Ta có:

\(y = \left\{ \matrix{
{1 \over 2}{x^2} + x – {3 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,;\,x \le – 3,x \ge – 1 \hfill \cr
– {1 \over 2}{x^2} – x + {3 \over 2}\,\,\,\,\,\,; – 3 < x < 1 \hfill \cr} \right.\) 

Đồ thị hàm số:

Bảng biến thiên:

 

d) Ta có:

\(y = \left\{ \matrix{
{x^2} – 2x – 1\,\,\,\,\,;x \ge 0 \hfill \cr
– {(x + 1)^2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,;x < 0 \hfill \cr} \right.\)

Đồ thị hàm số:

Bảng biến thiên:

Quảng cáo