Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 45 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao, Hãy nêu...

Bài 45 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao, Hãy nêu biểu thức xác định hàm số S(x)....

Hãy nêu biểu thức xác định hàm số S(x).

. Bài 45 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao – Ôn tập chương 2

Trên hình bên, điểm M chuyển động trên đoạn thẳng AX. Từ M, kẻ đường thẳng song song với AB, cắt một trong ba đoạn thẳng BC, DE, FG tại điểm N. Gọi s là diện tích của miền tô đậm nằm ở bên trái MN. Gọi độ dài đoạn AM là x (0 < x < 9). Khi đó s là một hàm số của biến X. Hãy nêu biểu thức xác định hàm số S(x).

Quảng cáo

Đáp án

Với x ≤ x < 2  thì S(x) = AM.AB = 3x

Với 2 ≤ x < 6 thì S(x) = AB.BC + MN.DN = 6 + 5(x – 2) = 5x – 4

Với 6 ≤ x ≤ 9 thì S(x) =  6 + 20 +7(x – 6) = 7x – 16

Vậy 

\(S(x) = \left\{ \matrix{
3x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;0 \le x <2 \hfill \cr
5x – 4\,\,\,\,;2 \le x < 6 \hfill \cr
7x – 16\,\,;6 \le x \le 9 \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo