Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong các...

Bài 8 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Bài 8 trang 84 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng \(\Delta :ax + by + c = 0\) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Vectơ \(\overrightarrow n  = (a;b)\) là vectơ pháp tuyến của \(\Delta \).

b) \(\Delta \) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = ( – b;a)\) .

Quảng cáo

c) \(\Delta \) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (kb;ka)\) với \(k \ne 0\) .

d) \(\Delta \) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (5b; – 5a)\) .

e) Đường thẳng vuông góc với \(\Delta \) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (a;b)\) .

Các mệnh đề đúng là: a), b), d), e)

Các mệnh đề sai là: c)

Quảng cáo