Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 14 trang 13 Đại số 10 Nâng cao: Cho tứ giác...

Câu 14 trang 13 Đại số 10 Nâng cao: Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề:...

Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề:. Câu 14 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề:

P: “Tứ giác ABCD có tổng hai góc đối là 1800”;

Quảng cáo

Q: “Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp”.

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Mệnh đề P ⇒ Q là: “Nếu tứ giác ABCD có tổng hai góc đối là 1800 thì nó là tứ giác nội tiếp”.

Mệnh đề này đúng.

Quảng cáo