Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 23 trang 20 Đại số 10 Nâng cao: Viết mỗi tập...

Câu 23 trang 20 Đại số 10 Nâng cao: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:...

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:. Câu 23 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:

a) A = {2, 3, 5, 7}

b) B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}

Quảng cáo

c) C = {-5, 0, 5, 10, 15}

a) A = {n ∈ N*| n là số nguyên tố bé hơn 11}

b) B = {n ∈ Z| |n|  ≤ 3}

c) C = {5k | k ∈ Z; -1 ≤ k ≤ 3}

Quảng cáo