Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 41 trang 22 SGKĐại số 10 Nâng cao, Cho hai nửa...

Câu 41 trang 22 SGKĐại số 10 Nâng cao, Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = [1, 4). Tìm CR(A ∪ B) và CR(A ∩ B)...

Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = [1, 4).

Tìm CR(A ∪ B) và CR(A ∩ B). Câu 41 trang 22 SGKĐại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = [1, 4).

Quảng cáo

Tìm CR(A ∪ B) và CR(A ∩ B)

Ta có: A ∪ B = (0, 4); A ∩ B = [1, 2]

CR(A ∪ B) = \((-∞; 0] ∪ [4; +∞)\)

CR(A ∩ B) = \((-∞; 1) ∪ (2; +∞)\)

Quảng cáo