Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu 19 trang 96 Hình học 10: Ôn tập Chương III –...

Câu 19 trang 96 Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng...

Câu 19 trang 96 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Đường tròn đi qua ba điểm A(0, 2); B(-2, 0) và C(2, 0) có phương trình là:

Bài 19. Đường tròn đi qua ba điểm \(A(0; 2); B(-2; 0)\) và \(C(2; 0)\) có phương trình là:

A. \(x^2+ y^2 =8\)

B. \(x^2+ y^2+ 2x + 4 = 0\)

C. \(x^2+ y^2- 2x = 8 = 0\)                    

D. \(x^2+ y^2- 4 = 0\)

Phương trình đường tròn \((C) :  x^2+ y^2– 2ax – 2by + c = 0\) với \(a^2+b^2-c> 0\) đi qua ba điểm \(A(0; 2)\); \(B(-2; 0)\) và \(C(2; 0)\) nên ta có hệ:

Quảng cáo
Đang tải...

\(\left\{ \matrix{

4 – 4b + c = 0 \hfill \cr

a + 4a + c = 0 \hfill \cr

4 – 4a + c = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{

a = 0 \hfill \cr

b = 0 \hfill \cr

c = – 4 \hfill \cr} \right.\)

 Vậy phương trình đường tròn \((C)\) là: \(x^2+ y^2- 4 = 0\)

Do đó chọn D.