Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 113 Đại số 10: Tiền lãi (nghìn đồng)...

Câu hỏi 1 trang 113 Đại số 10: Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo...

Câu hỏi 1 trang 113 SGK Đại số 10. 6. Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo

 

Hãy lập bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp như sau:

[29,5; 40,5), [40,5; 51,5), [51,5; 62,5), [62,5; 73,5), [73,5; 84,5), [84,5; 95,5].

Lớp tiền lãi của mỗi ngày (nghìn đồng)

Tần số

Tần suất (%)

[29,5; 40,5)

3

10

[40,5; 51,5)

5

Quảng cáo

16,7

[51,5; 62,5)

6

20

[62,5; 73,5)

6

20

[73,5; 84,5)

6

20

[84,5; 95,5]

4

13,3

Cộng

30

100 (%)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10