Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10: Hãy chứng minh...

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10: Hãy chứng minh công thức trên....

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10. Hãy chứng minh công thức trên.. Bài 4. Hệ trục tọa độ

Hãy chứng minh công thức trên.

Quảng cáo

Ta có:

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OB}  – \overrightarrow {OA} \)

Mà:

\(\eqalign{
& \overrightarrow {OB} = {x_B}\overrightarrow i + {y_B}\overrightarrow j \cr
& \overrightarrow {OA} = {x_A}\overrightarrow i + {y_A}\overrightarrow j \cr
& \overrightarrow {AB} = ({x_B}\overrightarrow i + {y_B}\overrightarrow j ) – ({x_A}\overrightarrow i + {y_A}\overrightarrow j ) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,({x_B} – {x_A})\overrightarrow i \, + ({y_B} – {y_A})\overrightarrow j \cr} \) 

Vậy:  \(\overrightarrow {AB}  = ({x_B} – {x_A};\,{y_B} – {y_A})\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10