Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 116 SGK Toán đại lớp 10: Cho bảng...

Câu hỏi 1 trang 116 SGK Toán đại lớp 10: Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau:...

Câu hỏi 1 trang 116 SGK Đại số 10. Bài 2. Biểu đồ

Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm).

Lớp nhiệt độ (oC)

Tần suất (%)

[15; 17]

16,7

[17; 19)

43,3

[19; 21)

Quảng cáo

36,7

[21; 23]

3,3

Cộng

100 (%)

Hãy mô tả bảng 6 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Biểu đồ hình cột thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

Biểu đồ hình gấp khúc thể hiện nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10