Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10: Cho bảng phân...

Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10: Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:...

Câu hỏi 1 trang 120 SGK Đại số 10. Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến hết 1990 (30 năm). Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến hết 1990 (30 năm)

Lớp nhiệt độ (oC) Tần số Tần suất (%)
[12; 14) 1 3,33
[14; 16) 3 10,00
[16; 18) 12 40,00
[18; 20) 9 30,00
[20; 22] 5 16,67
Cộng 30 100 %

a) Hãy tính số trung bình cộng của bảng 6 và bảng 8.

Quảng cáo

b) Từ kết quả đã tính được ở câu a), có nhận xét gì về nhiệt độ ở thành phố Vinh trong tháng 2 và tháng 12 (của 30 năm được khảo sát)

a) Số trung bình cộng của bảng 6 là:

\(\overline x  = {{16,7} \over {100}}.16 + {{43,3} \over {100}}.18 + {{36,7} \over {100}}.20 + {{3,3} \over {100}}.21\)\(\, \approx 18,6\)

Số trung bình cộng của bảng 8 là:

\(\bar x = \dfrac{{13.1 + 15.2 + 17.12 + 19.9 + 21.5}}{{30}} \)\(\,\approx 17.4\)

b) Nhiệt độ của thành phố Vinh chủ yếu dao động từ 16 đến 18 độ với tần suất 12 lần. Nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh trong 30 năm là 17,4 .

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10