Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 13 Đại số 10: Cho:

Câu hỏi 1 trang 13 Đại số 10: Cho:...

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10. a) A = {1;2;3;4;6;12}. Bài 3. Các phép toán tập hợp

Cho:

A = { n ∈ N | n là ước của 12}

B = { n ∈ N | n là ước của 18}

Quảng cáo

a)Liệt kê các phần tử của A và của B

b) Liệt kê các phần tử của tập hợp C các ước chung của 12 và 18

a) A = {1;2;3;4;6;12}

B = {1;2;3;6;9;18}

b) C = {1;2;3;6}

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10