Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 46 Hình học 10: Bài 3. Các hệ...

Câu hỏi 1 trang 46 Hình học 10: Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác...

Câu hỏi 1 trang 46 SGK Hình học 10. a2 = b2 + c2. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = h và có BC = a, CA = b, AB = c. Gọi BH = c’ và CH = b’(h.2.11). Hãy điền vào các ô trống trong các hệ thức sau đây để được các hệ thức lượng trong tam giác vuông:

a2 = b2 + (…..)                              h2 = b’ x (…..)

b2 = a x (…..)                               ah = b x (…..)

c2 = a x (…..)

Quảng cáo

\(\eqalign{
& {1 \over } = {1 \over {{b^2}}} + {1 \over {{c^2}}} \cr 
& \sin B = \cos C = { \over a} \cr 
& \sin C = \cos B = { \over a} \cr 
& \tan B = \cot C = { \over c} \cr 
& \cot B = \tan C = { \over b} \cr} \)

a2 = b2 + c2

b2 = a x b’

c2 = a x c’

h2 = b’ x c’

ah = b x c

\(\eqalign{
& {1 \over {{h^2}}} = {1 \over {{b^2}}} + {1 \over {{c^2}}} \cr
& \sin B = \cos C = {b \over a} \cr
& \sin C = \cos B = {c \over a} \cr
& \tan B = \cot C = {b \over c} \cr
& \cot B = \tan C = {c \over b} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10