Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình lớp 10: Bài 4. Hệ...

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình lớp 10: Bài 4. Hệ trục tọa độ...

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10. Hãy phân tích các vectơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \) theo hai vectơ \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j \) trong hình (h.1.23). Bài 4. Hệ trục tọa độ

Quảng cáo

Hãy phân tích các vectơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \) theo hai vectơ \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j \) trong hình (h.1.23)

\(\eqalign{
& \overrightarrow a = 4\overrightarrow i + 2\overrightarrow j \cr
& \overrightarrow b = 0\overrightarrow i – 4\overrightarrow j \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10