Trang chủ Bài học Bài 4: Hệ trục tọa độ

Bài 4: Hệ trục tọa độ

Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua...
Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21).
Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình lớp 10: Bài 4. Hệ trục tọa độ
Hãy phân tích các vectơ \(\overrightarrow a ;\,\overrightarrow b \) theo hai vectơ \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j \) trong hình (h.1.23)
Câu hỏi 3 trang 24 Hình học 10:  
Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26. Cho ba điểm D(-2; 3), E(0; -4), F(3; 0). Hãy vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng Oxy.
Câu hỏi 5 trang 25 Hình lớp 10: Do G là trọng tâm của tam giác ABC
Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy phân tích vectơ OG theo ba vectơ \(\overrightarrow {OA} ;\,\overrightarrow {OB} ;\,\overrightarrow {OC} \) .Từ đó hãy tính tọa độ điểm G t
Bài 1.47 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho lục giác ABCDEF
Cho lục giác ABCDEF. Chọn hệ tọa độ \((O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j )\), trong đó O là tâm của lục giác đều, hai véc tơ \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarr

Quảng cáo
Bài 1.45 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có
Cho tam giác ABC có A( – 3;6), B(9; – 10), C( – 5;4).
Bài 1.46 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho tam giác đều ABC cạnh a.
Cho tam giác đều ABC cạnh a. Chọn hệ tọa độ \((O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j )\), trong đó O là trung điểm của cạnh BC, cùng hướng với , cùng hướng với .
Bài 1.42 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC.
Cho tam giác ABC. Các điểm \(M(1;1),N(2;3),P(0; – 4)\) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.
Bài 1.43 trang 44 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho hình bình hành ABCD
Cho hình bình hành ABCD. Biết \(A(2; – 3),B(4;5),C(0; – 1)\). Tính tọa độ của đỉnh D.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Ai đi vô nơi đây Xin dừng...
Đọc hiểu Đề số 78: Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Ai đi vô nơi đây Xin dừng chân...
Đọc hiểu Đề số 77: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Mưu cầu cái ăn, cái mặc , chỗ...
Đọc hiểu Đề số 77: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Mưu cầu cái ăn, cái mặc , chỗ ở...
Đọc hiểu Đề số 74: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Một khi đã phân biệt...
Đọc hiểu Đề số 74: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Một khi đã phân biệt...