Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 40 Toán đại lớp 10: Cho hàm số...

Câu hỏi 2 trang 40 Toán đại lớp 10: Cho hàm số hằng y = 2....

Câu hỏi 2 trang 40 SGK Đại số 10. +) Tại x = -2; -1; 0; 1; 2 thì y = 2. Bài 2. Hàm số y = ax + b

Cho hàm số hằng y = 2.

Xác định giá trị của hàm số tại x = -2; -1; 0; 1; 2.

Biểu diễn các điểm (-2;2), (-1;2), (0;2), (1;2), (2;2) trên mặt phẳng tọa độ.

Quảng cáo

Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số y = 2.

+) Tại x = -2; -1; 0; 1; 2 thì y = 2

+) Đồ thị của hàm số y = 2 là đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm (0; 2)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10