Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10:  

Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10:  ...

Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học 10. Bài 1. Phương trình đường thẳng

Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số:

Quảng cáo

\(\left\{ \matrix{
x = 5 – 6t \hfill \cr
y = 2 + 8t \hfill \cr} \right.\)

Một điểm thuộc đường thẳng là (5; 2)

 

Một vecto chỉ phương là \(\overrightarrow u \,( – 6;\,8)\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10