Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10: Hãy tìm điều...

Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10: Hãy tìm điều kiện của các phương trình:...

Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10. Bài 1. Đại cương về phương trình

Hãy tìm điều kiện của các phương trình:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& a)\,3 – {x^2} = {x \over {\sqrt {2 – x} }} \cr
& b)\,{1 \over {{x^2} – 1}} = \sqrt {x + 3} \cr} \)

a) ĐKXĐ: 2 – x > 0 ⇔ x < 2

\(\left\{ \matrix{
{x^2} – 1 \ne 0 \hfill \cr
x + 3 \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ne \pm 1 \hfill \cr
x \ge – 3 \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10