Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10: Tìm tập xác...

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10: Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10. Bài 1. Hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

\(\eqalign{
& a)\,g(x) = {3 \over {x + 2}} \cr
& b)\,h(x) = \sqrt {x + 1} + \sqrt {1 – x} \cr} \)

Trả lời

Quảng cáo

a)

Biểu thức g(x) xác định khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R\{-2}

b)

Biểu thức h(x) xác định khi và chỉ khi:

\(\left\{ \matrix{
x + 1 \ge 0 \hfill \cr
1 – x \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge – 1 \hfill \cr
x \le 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow – 1 \le x \le 1\)

TXĐ của hàm số là D = [-1;1]

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10