Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 5 trang 52 Hình lớp 10: Theo định lí sin...

Câu hỏi 5 trang 52 Hình lớp 10: Theo định lí sin ta có:...

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Hình học 10. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Quảng cáo

Theo định lí sin ta có:

\({a \over {\sin A}} = 2R \Rightarrow R = {a \over {2\sin A}}\)

Tam giác ABC đều nên A = 600

 

\(\eqalign{
& \Rightarrow \sin A = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr
& \Rightarrow R = {a \over {2\sin A}} = {a \over {2.{{\sqrt 3 } \over 2}}} = {a \over {\sqrt 3 }} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10