Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 6 trang 34 Đại số 10: Tính giá trị của...

Câu hỏi 6 trang 34 Đại số 10: Tính giá trị của hàm số ở chú ý trên tại x = -2 và x = 5....

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Đại số 10. \(y = \left\{ \matrix{ 2x + 1;\,\,x \ge 0 \hfill \cr – {x^2};\,\,\,x < 0 \hfill \cr} \right.\). Bài 1. Hàm số

Tính giá trị của hàm số ở chú ý trên tại x = -2 và x = 5.

Quảng cáo

\(y = \left\{ \matrix{
2x + 1;\,\,x \ge 0 \hfill \cr
– {x^2};\,\,\,x < 0 \hfill \cr} \right.\)

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4

x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10