Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 7 trang 35 SGK Toán đại lớp 10: Dựa vào...

Câu hỏi 7 trang 35 SGK Toán đại lớp 10: Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14...

Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Hàm số

Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14

 

\(\eqalign{
& y = f(x) = x + 1 \cr
& y = g(x) = {1 \over 2}{x^2} \cr} \)

Hãy:

Quảng cáo

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b) Tìm x, sao cho f(x) = 2;

Tìm x, sao cho g(x) = 2;

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10