Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 8 trang 38 Đại số 10: Xét tính chẵn lẻ...

Câu hỏi 8 trang 38 Đại số 10: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số...

Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10. \(f( – x) = {1 \over {( – x)}} =  – {1 \over x} =  – f(x)\). Bài 1. Hàm số

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số

 

\(\eqalign{
& a)\,y = 3{x^2} – 2 \cr
& b)\,y = {1 \over x} \cr
& c)\,y = \sqrt x \cr} \)

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Quảng cáo

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) \(y = f(x) = {1 \over x}\)

TXĐ: D = R \{0} ⇒ x ∈ D thì -x ∈ D

\(f( – x) = {1 \over {( – x)}} =  – {1 \over x} =  – f(x)\)

Vậy \(y = f(x) = {1 \over x}\) hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = [0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10