Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Ở trường...

Bài 1 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Ở trường hợp nào sau đây, lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ?...

Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định – Bài 1 trang 136 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Ở trường hợp nào sau đây, lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ?

Ở trường hợp nào sau đây, lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục ?

A. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.

Quảng cáo

B. Lực có giá song song với trục quay.

C. Lực có giá cắt trục quay.

D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.

Chọn D.

Quảng cáo